Regulamin udziału w Konferencji 1 marca 2019 r.

Postanowienia ogólne

Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za wydarzenie „Konferencja testerzy.pl” (zwane dalej „Konferencja”, Wydarzenie”) jest 21CN Radosław Smilgin (zwany dalej „21CN”, Organizator”) z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. A. Mickiewicza 15 p. 411, NIP: 5832769297.

Konferencja odbędzie się 1 marca 2019 roku w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zakres merytoryczny Konferencji jest w całości tworzony przez Organizatora.

Regulamin udziału w Konferencji reguluje zasady uczestnictwa w Konferencji oraz w odbywających się w ramach Konferencji warsztatach w dniu 1 marca 2019 r. oraz kwestie związane z anulacją uczestnictwa

Zasady uczestnictwa

Strona internetowa http://konferencja.testerzy.pl/ wydarzenia umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat Konferencji, zaplanowanych prelekcji i warsztatów oraz umożliwia dokonanie rejestracji.

Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne i obejmuje uczestnictwo w wykładach, warsztatach, formach networkingowych organizowanych w czasie Wydarzenia, materiały konferencyjne i pokonferencyjne, a także przerwy kawowe oraz lunch.

Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu oraz parkingu. Organizatorzy nie pośredniczą w poszukiwaniu zakwaterowania.

Rejestracja na Konferencję odbywa się za pomocą systemu rejestracyjnego online, który zostanie udostępniony na stronie Wydarzenia http://konferencja.testerzy.pl/. Rejestracja potrwa od 8 lutego 2019 r. do 9 lutego 2019 r. Po tym czasie Uczestnik otrzyma informację o zakwalifikowaniu się na Konferencję.

Udział w Konferencji możliwy jest wyłącznie dla uczestników (zwanych dalej „Uczestnikiem”, „Uczestnikami”), którzy zostaną zakwalifikowani przez Organizatora na podstawie zgłoszeń.

Rejestracja na warsztaty odbywające się w ramach Konferencji odbędzie się poprzez system rejestracyjny online podany na stronie internetowej Wydarzenia http://konferencja.testerzy.pl/.

Udział w warsztatach możliwy jest wyłącznie dla zakwalifikowanych uczestników Konferencji.

Każdy uczestnik może zgłosić się na jeden warsztat. O zakwalifikowaniu na warsztat decydują prowadzący, kwalifikujący uczestników na podstawie zgłoszeń.

Maksymalne liczby osób biorących udział w danym warsztacie zostaną podane w systemie rejestracyjnym.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnej i minimalnej liczby uczestników Konferencji oraz warsztatów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji i/lub warsztatów w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub w sytuacji niezależnej od Organizatora. O odwołaniu konferencji i/lub warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.

Jeżeli uczestnik wyrazi wolę uczestnictwa w innym warsztacie, będzie miał zapewnioną taką możliwość, przy czym wybrany warsztat powinien mieć dostępne miejsca wolne i uczestnik powinien zostać zakwalifikowany przez prowadzącego warsztat.

Uczestnik Konferencji ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i/lub warsztatu, ale o swojej rezygnacji powinien poinformować Organizatora.

Ochrona danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę 21CN Radosław Smilgin z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. A. Mickiewicza 15 p. 411 w celach organizacji i realizacji Konferencji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest 21CN Radosław Smilgin z siedzibą w Katowicach (40-092), ul. A. Mickiewicza 15 p. 411, NIP: 5832769297. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika.

Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa autorskie

Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Konferencji podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Konferencji nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.

Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://konferencja.testerzy.pl/

Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w Konferencji rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.